Bouwweg voor Oasen

Het zuiveringsstation De Hooge Boom van Oasen moet vernieuwd worden. De bouwmaterialen hiervoor moeten worden aangevoerd door vrachtwagens en in een aantal gevallen Uitzonderlijk Vervoer. Dit betekent het nodige bouwverkeer, te weten: ca. 1100 vrachttransporten, 100 zware (exceptionele) transporten en ca. 3000 overige transporten. 

Om dit mogelijk te maken zal een speciale bouwweg worden aangelegd. Deze begint aan het einde van de Jozef Israëlslaan en gaat dan in een rechte hoek via de polder naar het zuiveringsstation.

Het bouwverkeer zal hoe dan ook naderen via de Jozef Israëlslaan, de ‘s-Gravensloot kruisen en vervolgens via de bouwweg in een lus om de bouwplaats heen rijden.

Aan Oasen is in 2020 de bouwvergunning verleend, de Omgevingsvergunning is op 21 januari 2021 verleend.

Achtergrond

Voor de bouwweg zijn verschillende alternatieven onderzocht:

  • een drietal “oversteken” vanaf de Zegveldse uitweg naar het bouwterrein
  • via de Vincent van Goghlaan, oversteken bij de jachthaven naar het bouwterrein
  • via de Jozef Israëlslaan, laatste deel ‘s-Gravensloot en dan bij de jachthaven het land in
  • via de Jozef Israëlslaan, ‘s-Gravensloot kruisen en dan via de polder naar het bouwterrein

 

De “oversteken” vanaf de Zegveldse Uitweg.

De “oversteken”vanaf de Zegveldse Uitweg zijn met name problematisch, omdat daar een significant hoogteverschil moet worden overwonnen. Voor alle varianten geldt dat een ponton en/of een (grote) kraan te worden geplaatst om de benodigde materialen over de Grecht aan/af te voeren. Het waterschap heeft daarbij te kennen gegeven dat het kruisen van een regionale waterkering alleen mag onder zeer strenge voorwaarden.

Omdat de regionale keringen niet belast mogen worden, zijn de mogelijkheden onderzocht om de bouwlogistiek over de Grecht plaats te laten vinden. Een ponton is geen optie, omdat de waterkeringen dan worden belast en de vaarroute dan voor lange tijd wordt gestremd. Dit betekent dat enkel een (lange) brugconstructie of grote hijskraan mogelijk is.

Vanwege de vele (zware) transporten zijn 1 of meer zeer zware hijskranen nodig of een lange brugconstructie met ophaaldeel voor de pleziervaart. Als het al technisch mogelijk zou zijn dan levert dit een langzaam logistiek proces op en zeer hoge kosten. Bruggen, kranen en pontons zijn erg (buitenproportioneel) duur en daarmee maatschappelijk onwenselijk.

De bouwroute via de loopt weliswaar langs een woonwijk, echter de van Goghlaan kent een breed rijbaanprofiel. Ook wordt via deze route de drukke inrit van winkelcentrum Tournoysveld en het Kalsbeekcollege gemeden. Wel dienen aanvullende maatregelen te worden getroffen om de verkeersveiligheid van met name jonge weggebruikers te waarborgen (met speciale aandacht voor basisschool De Kring). Bijvoorbeeld middels verkeersregelaars.

Dit alternatief zou inhouden, dat in de Paul Gabriëlstraat een oversteek zou komen op het parkeerterrein van de jachthaven. Niet zeker is of dat terrein qua draagkracht daarvoor geschikt is. Daarbij geeft het waterschap aan:

Aan beide kanten van het water bevindt zich een regionale waterkering. De zuidkant (Paul Gabriëlstraat) is een overgedimensioneerde waterkering. De voorwaarden zullen daar beperkt zijn. Aan de noordkant ligt echter een tuimelkade en een verankerde damwand. Beiden zijn onderdeel van de waterkering. Deze moeten dus beiden in takt blijven en mogen geen schade ondervinden als gevolg van de belasting. Met name de tuimelkade is erg kwetsbaar en zal dus ontzien moeten worden.

Voor de brug is aangegeven dat er palen of damwanden geslagen moeten worden om de brugconstructie op aan te kunnen brengen. De kans is groot dat deze palen of damwanden niet meer getrokken mogen worden, omdat dit schade kan toebrengen aan de dijk. Dit is mede afhankelijk van de exacte locatie en lengte van de palen of damwanden.  Deze brug kruist een primaire watergang die varend wordt onderhouden. Minimale doorvaartbreedte is 2.50 m en de minimale doorvaarthoogte is 0.8 m.

Tenslotte geeft de wegbeheerder nog aan:

De Vincent van Goghlaan en de Paul Gabrielstraat zijn uitgevoerd in klinkerbestrating welke matig is gefundeerd (op zand). Op een aantal plekken is zelfs een dunne laag platte stenen is gebruikt als fundering. Dit geeft in de huidige situatie al spoorvorming, bij op een aantal plekken al reparaties zijn uitgevoerd. Als er gedurende 2,5 jaar zwaar bouwverkeer overheen rijdt, dan zal dat ongetwijfeld schade geven. De verwachting is dat reparaties van met name de bochten tussentijds, binnen die 2,5 jaar, nodig zijn.

Jozef Israëlslaan – ‘s-Gravensloot

Een ander alternatief is om het bouwverkeer via de Jozef Israëlslaan en het laatste (westelijke) gedeelte van de ‘s-Gravensloot te leiden.

De ’s-Gravensloot heeft een breedtebeperking van 2,2 meter en is niet geschikt voor zwaar en grote transporten. De aansluiting met de Jozef Israelslaan is daarnaast momenteel niet geschikt voor zwaar transport, zij kunnen de bocht naar de ’s Gravesloot niet maken. Verder is naar verwachting waarschijnlijk de draagkracht van de weg onvoldoende en bestaat het risico de hogedruk gasleiding (welke in de bocht met de ’s-Gravensloot is gelegen) te beschadigen. Tot slot staan de bomen en lantaarnpalen langs de ’s-Gravensloot te dicht op de rijbaan, waardoor het breedtetransport (tanks met een doorsnede van 4 meter) niet via deze weg plaats kan vinden.

Daarnaast wordt de ’s Gravensloot gebruikt door de aanwonenden aldaar, scholieren van/naar het Kalsbeek College en bezoekers van watersportvereniging de Greft. Het mengen van bouwverkeer op dit wegprofiel met medeweggebruikers is onveilig en ongewenst.

Verder kruist ook deze bouwroute de inrit naar het winkelcentrum Tournoysveld en het Kalsbeek College. Om een verkeersveilige situatie te bieden zijn aanvullende maatregelen nodig (venstertijden en/of verkeersregelaars).

Het Wijkplatform heeft eveneens de optie de gehele ‘s-Gravensloot vanaf de Kruipin ingebracht. Deze stuit op dezelfde bezwaren van breedtebeperking en ongeschiktheid voor zwaar transport.

De wegbeheerder geeft aan dat de Jozef Israëlslaan ook in klinkerbestrating is uitgevoerd. De Jozef Israëlslaan heeft dezelfde matig gefundeerde klinkerbestrating als de Vincent van Goghlaan en zal ook beschadigd raken
door het zware bouwverkeer. Er zal een private overeenkomst getekend moeten worden tussen Gemeente en Oasen t.b.v. het intensieve herstel van de Jozef Israëlslaan.

Jozef Israëlslaan – Polder

Deze bouwroute kruist de inrit naar het winkelcentrum Tournoysveld en het Kalsbeek College. Maar daarna is er in ieder geval een verkeersvrije route naar de bouwplaats door de nieuw aan te leggen bouwweg. De nadrukkelijke afspraak is, dat deze bouwweg gedurende maximaal 2,5 jaar dienst doet. Na deze periode zal de weg worden verwijderd en het landschap zoveel als mogelijk worden hersteld.

Om een verkeersveilige situatie te bieden zijn aanvullende maatregelen nodig (venstertijden en/of verkeersregelaars). Met name ten aanzien van het Kalsbeek College dienen goede afspraken te worden gemaakt met de aannemer (over venstertijden, rijsnelheid en/of de inzet van verkeersregelaars) zodat de verkeersveiligheid gewaarborgd wordt. De verwachting is dat dat goed mogelijk is, omdat het verkeer op de Jozef – Israelslaan voorspelbaar is. Dat is immers gekoppeld aan de lestijden.